INFORMACJA

Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” informuje, iż w terminie: 02.08.2021r.- 15.08.2021r. prowadzony będzie nabór Biznesplanów w ramach projektu
„Z przedsiębiorczością na Ty”. Obowiązujący wzór Biznesplanu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.efs.lgdperlajury.pl.

         Informujemy jednocześnie, iż w/w dokumenty winny być złożone w siedzibie Beneficjenta tj. Siamoszyce, ul. Edukacyjna 15, 42- 425 Kroczyce zgodnie z procedurą opisaną w § 4  Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

 

 1. Kwota wsparcia pomostowego przeznaczana jest na pokrycie bieżących wydatków związanych
  z działalnością, ponoszonych obligatoryjnie, w niezbędnym zakresie i racjonalnie.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do ponoszenia wydatków w ramach wsparcia pomostowego zgodnie
  z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo- finansowym/ zgodnie z wnioskiem o wsparcie pomostowe – Umową o udzieleniu wsparcia.
 3. Uczestnik projektu zobowiązany jest wydatkować i rozliczyć uzyskane wsparcie z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z zatwierdzonym katalogiem kosztów oraz celem jakim jest rozpoczęcie i prowadzenie działalności.
 4. Wsparcie pomostowe nie jest Państwa kosztem, a darowizną. Nie można pieniędzy z pomocy de minimis traktować jako kosztu. Ma to znaczenie w przypadku odliczania kosztów od uzyskanego przychodu. Wszystko co Państwo rozliczą we wsparciu pomostowym nie może stanowić Państwa kosztu.
 5. Zakupy w ramach wsparcia pomostowego robimy tylko i wyłącznie z numeru konta bankowego na który wpłynęła do Państwa pomostówka. Nie ma możliwości przelewania środków na konta prywatne!
 6. Warunkiem uznania poniesionych wydatków za kwalifikowane jest przedstawienie do rozliczenia FV, rachunków itp. wystawionych na firmę.
 7. Kwota kwalifikowana przy wsparciu pomostowym jest zawsze kwotą netto. Oznacza to, że nie rozliczą Państwo występującego na fakturach VAT-u.
 8. W związku z powyższym, koszt VAT (jeśli dotyczy) poniesiony zostanie przez Państwa z środków prywatnych - mają Państwo prawo do jego odzyskania z US pod warunkiem bycia czynnym płatnikiem VAT-u.
 9. Uczestnik/czka projektu ma obowiązek właściwego dokumentowania wydatków dokonywanych ze środków publicznych, w związku z tym zalecane jest dokonywanie zakupów towarów/usług od sprawdzonych i rzetelnych sprzedających, za które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostaną wystawione prawidłowe dokumenty księgowe. Zalecane jest dokonywanie transakcji na terenie krajów UE.
 10. Preferowaną formą jest płatność przelewem lub kartą płatniczą. W przypadku płatności gotówką należy mieć potwierdzenie odbioru kwoty zapłaty w postaci: powinno zostać wydane potwierdzenie zapłaty KP/KW, co stanowi faktyczne potwierdzenie realizacji tej transakcji.
 11. W przypadku dokonywania płatności przelewem bankowym i/lub karta płatniczą dowodem potwierdzającym faktyczne dokonanie się transakcji za zakupiony towar/usługę jest bankowe potwierdzenie, które należy wygenerować z rachunku bankowego. Należy zwrócić uwagę, że przy płatności z wykorzystaniem operatora płatności internetowych np. PayU, PayPal na potwierdzeniu zapłaty odbiorcą należności nie jest sprzedający. W takiej sytuacji wymagane będzie dodatkowo potwierdzenie wystawione przez sprzedającego o otrzymaniu zapłaty w celu właściwego udokumentowania transakcji.
 12. Przy wydatkowaniu pieniędzy ze wsparcia pomostowego obowiązują kategorie wydatków określone w zatwierdzonym wniosku o wsparcie pomostowe. Nie ma możliwości rozliczenia kosztów nie należących do kategorii wskazanych przez Państwa w ww. wnioskach. Nie dopuszcza się dowolnej interpretacji kategorii wydatkowania.
 13. 13. Rozliczenie otrzymanych środków w ramach wsparcia pomostowego będzie następowało poprzez złożenie stosownych dokumentów nie rzadziej niż raz na kwartał oraz ich weryfikację przez Realizatora Projektu. Uczestnik Projektu ma obowiązek poddać się kontroli na każde wezwanie Beneficjenta oraz Instytucji Pośredniczacej lub inny uprawniony do tego podmiot.
 14. Warunkiem wypłaty kolejnych rat wsparcia pomostowego jest udokumentowanie przez Uczestnika projektu m.in. opłacania składek na ubezpieczenia ZUS oraz dostarczenie kserokopii dokumentów potwierdzających dokonanie pozostałych wydatków, tj. dokumentów finansowych wraz z potwierdzeniami dokonania płatności oraz zestawienia poniesionych wydatków.
 15. Okres kwalifikowania wydatków wynika z daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. itp.
 16. 16. Należy pamiętać, iż w formularzu rozliczającym wsparcie pomostowe rozliczamy koszty poniesione w danym miesiącu, a nie faktury wystawione w danym miesiącu. Liczy się data zapłaty.
 17. Rozliczenie wsparcia dokonywane będzie poprzez złożenie stosownych dokumentów (patrz poniżej) w ciągu 5 dni kalendarzowych liczonych od dnia zakończenia danego okresu rozliczeniowego. Dokumentację składamy osobiście lub wysyłamy pocztą tradycyjną (nie e-mailem) na adres Biura Projektu tj. Lokalna Grupa Działania „Perła Jury”, ul. Edukacyjna 15 Siamoszyce, 42-425 Kroczyce
 18. 18. Dokumentacja dotycząca rozliczania wsparcia pomostowego:

- formularz rozliczenia wsparcia pomostowego –oryginał z własnoręcznym podpisem (wzór formularza będzie zamieszony na stronie www projektu)

- potwierdzenie przelewu do ZUS (wraz z opisem potwierdzenia przelewu do ZUS na odwrocie);

- kopie faktur potwierdzonych za zgodność z oryginałem wraz z opisem na odwrocie FV (dołączamy wszystkie dokumenty wykazane w formularzu wsparcia pomostowego).

- potwierdzenie zapłaty przelewów/płatności dla faktur przedstawionych w tabeli – najlepiej potwierdzenie pojedynczych transakcji, może być też wyciąg za cały miesiąc z konta z zaznaczonymi transakcjami.

 

Opis faktury – powinien być nadrukowany na odwrocie faktury, jeżeli jednak nie został zamieszczony na odwrocie faktury należy dołączyć opis jako osobną stronę.

 1. W przypadku zgromadzenia nadwyżki środków powstałej z wpływającego od Realizatora Projektu wsparcia pomostowego istnieje możliwość rozliczenia większej kwoty wsparcia pomostowego niż przyznana na dany miesiąc. Czyli jeżeli w danym miesiącu rozliczeniowym wydatkowana zostanie kwota niższą od przyznanej (powstaną oszczędności) nadwyżkę można będzie rozliczyć w kolejnych miesiącach prowadzenia działalności.
 2. 20. Dopuszczalna jest możliwość częściowego rozliczenia faktury.

Przykład:

W przypadku, kiedy wydaliście Państwo 1.900,00 zł z 2 100,00 zł pomostówki to zostało Państwu do rozliczenia 200zł netto, a macie fakturę na 600zł brutto za paliwo to:

600zł brutto – wysokość całej faktury

487,80 netto – wysokość kwoty netto z całej faktury

112,20zł VAT – kwota VAT z całej faktury

487,80zł netto – 200,00zł netto = 287,80zł netto

287,80zł netto+112,20zł VAT = 400,00zł brutto

Czyli:

Rozliczają Państwo z pomostówki 200zł netto, a 400,00zł brutto jest kosztem firmy.

 1. W przypadku, gdy do końca 6 miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej nie uda się wydatkować całkowitej kwoty wsparcia pomostowego, należy mieć na uwadze, iż niewydatkowana kwota będzie podlegała zwrotowi wraz z odsetkami naliczonymi od dnia udzielenia wsparcia.

 

 

Lokalna Grupa Działania „Perła Jury" informuje, iż w dniach 15.07.2021r.  do  23.07.2021r.
w biurze LGD w Siamoszycach, przy ul. Edukacyjnej 15, w godz. 9.00- 13.00 przyjmowane będą wnioski w ramach
podstawowego wsparcia pomostowego dla uczestników projektu „Z Przedsiębiorczością na Ty".

Pobierz wniosek o przyznanie wsparccia pomostowego

Pobierz harmonogram rzeczowo-finansowy

Do pobrania druk rozliczenia dofinansowania

pobierz

 KATALOG KOSZTÓW - WSPARCIE POMOSTOWE

 

W ramach podstawowego oraz przedłużonego wsparcia pomostowego określono następujący katalog wydatków kwalifikowanych. Wydatki muszą być racjonalne i bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wsparcie pomostowe jest ukierunkowane w szczególności na wzmocnienie kompetencji biznesowych przedsiębiorstwa i służy pokryciu wyłącznie uzasadnionych obligatoryjnych kosztów i opłat związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności przedsiębiorstwa społecznego. Potwierdzeniem poniesionych wydatków jest przedłożenie kopi poprawnie opisanego dokumentu wraz z udokumentowaniem transakcji (np. rachunek, faktura, historia rachunku bankowego, KP/KW).

 

Środki wsparcia pomostowego mogą być przeznaczone na:

 

 1. Koszty ZUS
 2. składka na ubezpieczenie zdrowotne
 3. składka na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe)
 4. składka na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 5. Koszty administracyjne:
 6. opłata za czynsz,
 7. opłaty za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 8. Koszty eksploatacji pomieszczeń:
 9. opłata za energię elektryczną (powinien zostać zamontowany podlicznik),
 10. opłata za ogrzewanie (energia cieplna, gazowa),
 11. opłata za wodę i ścieki (podlicznik na wodę),
 12. koszty wywozu nieczystości stałych (umowa na firmę),
 13. podatek od nieruchomości od zajmowanej powierzchni budynku na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej,
 14. koszt zakupu środków czystości.
 15. Koszty opłat telekomunikacyjnych:
 16. koszty abonamentu
 17. opłaty za korzystanie z Internetu
 18. koszty abonamentu radiowo-telewizyjnego, wyłącznie gdy posiadanie jest podyktowane formą działalności np. obiekty hotelarskie, gastronomiczne itp.
 19. Koszty obsługi księgowej.
 20. Koszty usług pocztowych:
 21. koszty przesyłek pocztowych i kurierskich,
 22. koszty przelewów dokonane w Urzędzie Pocztowym,
 23. kolportaż reklam i ulotek dotyczących działalności firmy, reklama internetowa
 24. zakup znaczków pocztowych.
 25. Koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą:
 26. przedmiotem ubezpieczenia może być mienie:
 • będące własnością Przedsiębiorcy i znajdujące się w jego posiadaniu, na podstawie tytułu prawnego,
 • niebędące własnością Przedsiębiorcy i znajdujące się w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego.
 • odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem.
  27. Koszty drobnych materiałów biurowych:
  28. zakup drobnych materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w tym tuszy i tonerów do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych będących własnością firmy, ujętych w ewidencji przedsiębiorstwa
  29. Koszty usług kserograficznych: (ujęte w pakiecie marketingowym)
  30. kserowanie dokumentów (wyłącznie, jeżeli przedsiębiorstwo społeczne nie dysponuje urządzeniem umożliwiającym wykonanie kserokopii).
  31. Inne, wynikające ze specyfiki i rodzaju działalności gospodarczej, np.:
  opłaty do ZAiKS
  32. opłaty za utylizację odpadów medycznych,
  33. opłaty za koncesje, pozwolenia,
  34. Koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych: koszty paliwa do samochodów służbowych (maksymalnie do 30% wartości miesięcznego wsparcia pomostowego na podstawie faktury zakupu z wyszczególnionym numerem rejestracyjnym pojazdu), koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych (np. przegląd, drobne naprawy).

Środki wsparcia pomostowego nie mogą być przeznaczone na:

 

 1. sfinansowanie wydatków, w stosunku do których wcześniej została udzielona pomoc publiczna lub które wcześniej były objęte wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej (zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków),
 2. sfinansowanie wydatków, które są jednocześnie finansowane z innych źródeł publicznych (np. Fundusz Pracy, PFRON, EFS).
 3. zapłatę grzywien i kar wynikające z naruszenia przez beneficjenta pomocy przepisów obowiązującego prawa,
 4. zapłatę kar umownych wynikających z naruszenia przez beneficjenta pomocy umów zawartych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 5. zakup środków transportu w przypadku podejmowania działalności gospodarczej
  w sektorze transportu towarów,
 6. zapłatę składek ubezpieczenia w KRUS w kwocie przekraczającej podwyższony wymiar składki wynikający z prowadzonej działalności gospodarczej,
 7. wynagrodzenia wraz z pochodnymi (niezależnie od formy umowy),
 8. leasing maszyn, pojazdów i urządzeń, wniesienie kaucji,
 9. zakup akcji, obligacji, wniesienie wkładu (wkładu) do spółek,
 10. zakup nieruchomości,
 11. prowadzenie działalności: salonu gier hazardowych, agencji towarzyskich, lombardu, handlu obwoźnego,
 12. spłatę zadłużeń,
 13. realizację zakupów na podstawie  umowy kupna sprzedaży zawartej z osobą fizyczną.