1. Kwota wsparcia pomostowego przeznaczana jest na pokrycie bieżących wydatków związanych
  z działalnością, ponoszonych obligatoryjnie, w niezbędnym zakresie i racjonalnie.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do ponoszenia wydatków w ramach wsparcia pomostowego zgodnie
  z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo- finansowym/ zgodnie z wnioskiem o wsparcie pomostowe – Umową o udzieleniu wsparcia.
 3. Uczestnik projektu zobowiązany jest wydatkować i rozliczyć uzyskane wsparcie z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z zatwierdzonym katalogiem kosztów oraz celem jakim jest rozpoczęcie i prowadzenie działalności.
 4. Wsparcie pomostowe nie jest Państwa kosztem, a darowizną. Nie można pieniędzy z pomocy de minimis traktować jako kosztu. Ma to znaczenie w przypadku odliczania kosztów od uzyskanego przychodu. Wszystko co Państwo rozliczą we wsparciu pomostowym nie może stanowić Państwa kosztu.
 5. Zakupy w ramach wsparcia pomostowego robimy tylko i wyłącznie z numeru konta bankowego na który wpłynęła do Państwa pomostówka. Nie ma możliwości przelewania środków na konta prywatne!
 6. Warunkiem uznania poniesionych wydatków za kwalifikowane jest przedstawienie do rozliczenia FV, rachunków itp. wystawionych na firmę.
 7. Kwota kwalifikowana przy wsparciu pomostowym jest zawsze kwotą netto. Oznacza to, że nie rozliczą Państwo występującego na fakturach VAT-u.
 8. W związku z powyższym, koszt VAT (jeśli dotyczy) poniesiony zostanie przez Państwa z środków prywatnych - mają Państwo prawo do jego odzyskania z US pod warunkiem bycia czynnym płatnikiem VAT-u.
 9. Uczestnik/czka projektu ma obowiązek właściwego dokumentowania wydatków dokonywanych ze środków publicznych, w związku z tym zalecane jest dokonywanie zakupów towarów/usług od sprawdzonych i rzetelnych sprzedających, za które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostaną wystawione prawidłowe dokumenty księgowe. Zalecane jest dokonywanie transakcji na terenie krajów UE.
 10. Preferowaną formą jest płatność przelewem lub kartą płatniczą. W przypadku płatności gotówką należy mieć potwierdzenie odbioru kwoty zapłaty w postaci: powinno zostać wydane potwierdzenie zapłaty KP/KW, co stanowi faktyczne potwierdzenie realizacji tej transakcji.
 11. W przypadku dokonywania płatności przelewem bankowym i/lub karta płatniczą dowodem potwierdzającym faktyczne dokonanie się transakcji za zakupiony towar/usługę jest bankowe potwierdzenie, które należy wygenerować z rachunku bankowego. Należy zwrócić uwagę, że przy płatności z wykorzystaniem operatora płatności internetowych np. PayU, PayPal na potwierdzeniu zapłaty odbiorcą należności nie jest sprzedający. W takiej sytuacji wymagane będzie dodatkowo potwierdzenie wystawione przez sprzedającego o otrzymaniu zapłaty w celu właściwego udokumentowania transakcji.
 12. Przy wydatkowaniu pieniędzy ze wsparcia pomostowego obowiązują kategorie wydatków określone w zatwierdzonym wniosku o wsparcie pomostowe. Nie ma możliwości rozliczenia kosztów nie należących do kategorii wskazanych przez Państwa w ww. wnioskach. Nie dopuszcza się dowolnej interpretacji kategorii wydatkowania.
 13. 13. Rozliczenie otrzymanych środków w ramach wsparcia pomostowego będzie następowało poprzez złożenie stosownych dokumentów nie rzadziej niż raz na kwartał oraz ich weryfikację przez Realizatora Projektu. Uczestnik Projektu ma obowiązek poddać się kontroli na każde wezwanie Beneficjenta oraz Instytucji Pośredniczacej lub inny uprawniony do tego podmiot.
 14. Warunkiem wypłaty kolejnych rat wsparcia pomostowego jest udokumentowanie przez Uczestnika projektu m.in. opłacania składek na ubezpieczenia ZUS oraz dostarczenie kserokopii dokumentów potwierdzających dokonanie pozostałych wydatków, tj. dokumentów finansowych wraz z potwierdzeniami dokonania płatności oraz zestawienia poniesionych wydatków.
 15. Okres kwalifikowania wydatków wynika z daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. itp.
 16. 16. Należy pamiętać, iż w formularzu rozliczającym wsparcie pomostowe rozliczamy koszty poniesione w danym miesiącu, a nie faktury wystawione w danym miesiącu. Liczy się data zapłaty.
 17. Rozliczenie wsparcia dokonywane będzie poprzez złożenie stosownych dokumentów (patrz poniżej) w ciągu 5 dni kalendarzowych liczonych od dnia zakończenia danego okresu rozliczeniowego. Dokumentację składamy osobiście lub wysyłamy pocztą tradycyjną (nie e-mailem) na adres Biura Projektu tj. Lokalna Grupa Działania „Perła Jury”, ul. Edukacyjna 15 Siamoszyce, 42-425 Kroczyce
 18. 18. Dokumentacja dotycząca rozliczania wsparcia pomostowego:

- formularz rozliczenia wsparcia pomostowego –oryginał z własnoręcznym podpisem (wzór formularza będzie zamieszony na stronie www projektu)

- potwierdzenie przelewu do ZUS (wraz z opisem potwierdzenia przelewu do ZUS na odwrocie);

- kopie faktur potwierdzonych za zgodność z oryginałem wraz z opisem na odwrocie FV (dołączamy wszystkie dokumenty wykazane w formularzu wsparcia pomostowego).

- potwierdzenie zapłaty przelewów/płatności dla faktur przedstawionych w tabeli – najlepiej potwierdzenie pojedynczych transakcji, może być też wyciąg za cały miesiąc z konta z zaznaczonymi transakcjami.

 

Opis faktury – powinien być nadrukowany na odwrocie faktury, jeżeli jednak nie został zamieszczony na odwrocie faktury należy dołączyć opis jako osobną stronę.

 1. W przypadku zgromadzenia nadwyżki środków powstałej z wpływającego od Realizatora Projektu wsparcia pomostowego istnieje możliwość rozliczenia większej kwoty wsparcia pomostowego niż przyznana na dany miesiąc. Czyli jeżeli w danym miesiącu rozliczeniowym wydatkowana zostanie kwota niższą od przyznanej (powstaną oszczędności) nadwyżkę można będzie rozliczyć w kolejnych miesiącach prowadzenia działalności.
 2. 20. Dopuszczalna jest możliwość częściowego rozliczenia faktury.

Przykład:

W przypadku, kiedy wydaliście Państwo 1.900,00 zł z 2 100,00 zł pomostówki to zostało Państwu do rozliczenia 200zł netto, a macie fakturę na 600zł brutto za paliwo to:

600zł brutto – wysokość całej faktury

487,80 netto – wysokość kwoty netto z całej faktury

112,20zł VAT – kwota VAT z całej faktury

487,80zł netto – 200,00zł netto = 287,80zł netto

287,80zł netto+112,20zł VAT = 400,00zł brutto

Czyli:

Rozliczają Państwo z pomostówki 200zł netto, a 400,00zł brutto jest kosztem firmy.

 1. W przypadku, gdy do końca 6 miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej nie uda się wydatkować całkowitej kwoty wsparcia pomostowego, należy mieć na uwadze, iż niewydatkowana kwota będzie podlegała zwrotowi wraz z odsetkami naliczonymi od dnia udzielenia wsparcia.