KATALOG KOSZTÓW - WSPARCIE POMOSTOWE

 

W ramach podstawowego oraz przedłużonego wsparcia pomostowego określono następujący katalog wydatków kwalifikowanych. Wydatki muszą być racjonalne i bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wsparcie pomostowe jest ukierunkowane w szczególności na wzmocnienie kompetencji biznesowych przedsiębiorstwa i służy pokryciu wyłącznie uzasadnionych obligatoryjnych kosztów i opłat związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności przedsiębiorstwa społecznego. Potwierdzeniem poniesionych wydatków jest przedłożenie kopi poprawnie opisanego dokumentu wraz z udokumentowaniem transakcji (np. rachunek, faktura, historia rachunku bankowego, KP/KW).

 

Środki wsparcia pomostowego mogą być przeznaczone na:

 

 1. Koszty ZUS
 2. składka na ubezpieczenie zdrowotne
 3. składka na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe)
 4. składka na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 5. Koszty administracyjne:
 6. opłata za czynsz,
 7. opłaty za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 8. Koszty eksploatacji pomieszczeń:
 9. opłata za energię elektryczną (powinien zostać zamontowany podlicznik),
 10. opłata za ogrzewanie (energia cieplna, gazowa),
 11. opłata za wodę i ścieki (podlicznik na wodę),
 12. koszty wywozu nieczystości stałych (umowa na firmę),
 13. podatek od nieruchomości od zajmowanej powierzchni budynku na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej,
 14. koszt zakupu środków czystości.
 15. Koszty opłat telekomunikacyjnych:
 16. koszty abonamentu
 17. opłaty za korzystanie z Internetu
 18. koszty abonamentu radiowo-telewizyjnego, wyłącznie gdy posiadanie jest podyktowane formą działalności np. obiekty hotelarskie, gastronomiczne itp.
 19. Koszty obsługi księgowej.
 20. Koszty usług pocztowych:
 21. koszty przesyłek pocztowych i kurierskich,
 22. koszty przelewów dokonane w Urzędzie Pocztowym,
 23. kolportaż reklam i ulotek dotyczących działalności firmy, reklama internetowa
 24. zakup znaczków pocztowych.
 25. Koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą:
 26. przedmiotem ubezpieczenia może być mienie:
 • będące własnością Przedsiębiorcy i znajdujące się w jego posiadaniu, na podstawie tytułu prawnego,
 • niebędące własnością Przedsiębiorcy i znajdujące się w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego.
 • odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem.
  27. Koszty drobnych materiałów biurowych:
  28. zakup drobnych materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w tym tuszy i tonerów do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych będących własnością firmy, ujętych w ewidencji przedsiębiorstwa
  29. Koszty usług kserograficznych: (ujęte w pakiecie marketingowym)
  30. kserowanie dokumentów (wyłącznie, jeżeli przedsiębiorstwo społeczne nie dysponuje urządzeniem umożliwiającym wykonanie kserokopii).
  31. Inne, wynikające ze specyfiki i rodzaju działalności gospodarczej, np.:
  opłaty do ZAiKS
  32. opłaty za utylizację odpadów medycznych,
  33. opłaty za koncesje, pozwolenia,
  34. Koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych: koszty paliwa do samochodów służbowych (maksymalnie do 30% wartości miesięcznego wsparcia pomostowego na podstawie faktury zakupu z wyszczególnionym numerem rejestracyjnym pojazdu), koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych (np. przegląd, drobne naprawy).

Środki wsparcia pomostowego nie mogą być przeznaczone na:

 

 1. sfinansowanie wydatków, w stosunku do których wcześniej została udzielona pomoc publiczna lub które wcześniej były objęte wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej (zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków),
 2. sfinansowanie wydatków, które są jednocześnie finansowane z innych źródeł publicznych (np. Fundusz Pracy, PFRON, EFS).
 3. zapłatę grzywien i kar wynikające z naruszenia przez beneficjenta pomocy przepisów obowiązującego prawa,
 4. zapłatę kar umownych wynikających z naruszenia przez beneficjenta pomocy umów zawartych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 5. zakup środków transportu w przypadku podejmowania działalności gospodarczej
  w sektorze transportu towarów,
 6. zapłatę składek ubezpieczenia w KRUS w kwocie przekraczającej podwyższony wymiar składki wynikający z prowadzonej działalności gospodarczej,
 7. wynagrodzenia wraz z pochodnymi (niezależnie od formy umowy),
 8. leasing maszyn, pojazdów i urządzeń, wniesienie kaucji,
 9. zakup akcji, obligacji, wniesienie wkładu (wkładu) do spółek,
 10. zakup nieruchomości,
 11. prowadzenie działalności: salonu gier hazardowych, agencji towarzyskich, lombardu, handlu obwoźnego,
 12. spłatę zadłużeń,
 13. realizację zakupów na podstawie  umowy kupna sprzedaży zawartej z osobą fizyczną.