Projekt ,,Z Przedsiębiorczością na TY” jest realizowany przez Lokalną Grupą Działania ,,Perła Jury” w partnerstwie z Centrum Rozwoju Lokalnego” w okresie od 1.09.2020r - 31.08..2022r.

Rekrutacja trwa do 31-01-2021r  Dokumenty składane muszą być w kopercie - opisanej w regulaminie

 

Projekt jest skierowany do 30 osób  powyżej  z powiatu zawierciańskiego ( Zawiercie, Łazy, Ogrodzieniec, Poręba, Szczekociny, Pilica) planujących rozpocząć działalność gospodarczą, należących co najmniej do jednej z następujących grup:

Grupę docelową /ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach poddziałania 7.3.3 sranowią:

Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia urodzin)

osoby bezrobotne, bierne zawodowo, zwłaszcza te znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

osoby 50+,

kobiety,

osoby z niepełnosprawnościami,

osoby długotrwale bezrobotne,

osoby o niskich kwalifikacjach,

jak również osoby należące do pozostałych grup, tj.:

reemigranci– również repatrianci, imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),

osoby ubogie pracujące (maksymalnie minimalne wynagrodzenie),

osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach um. cywilno-prawnych

z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawionych wolności z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

Wartość projektu : 2 062 582,50 zł.

Wartość dofinansowania: 1 993 728,37 zł.

Wartość środków EFS: 1 753 195,12 zł.

Regulamin Rekrutacji

Formularz Rekrutacyjnyi

Karta Oceny

Ocena Doradcy

zał 4 formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych.docx

Sektory Wykluczone