Poniżej załączamy ostateczną listę rankingową po rozmowie rekrutacyjnej z doradcą zawodowym.

pobierz

Wszystkie osoby zakwalifikowane do projektu " Z Przedsiębiorczością na Ty"

prosimy o składanie biznesplanów od dnia 22-03-2021 do dnia 02-04-2021

w godzinach od 8.00 do 13.30

Poniżej do pobrania lista rankingowa

Pobierz listę

Informujemy że trwa dodatkowy nabór na udział w projekcie "Z Przedsiębiorczością na TY"
Rekrutacja trwa do 12-04-2021r  Dokumenty składane muszą być w kopercie - opisanej w regulaminie

Projekt ,,Z Przedsiębiorczością na TY” jest realizowany przez Lokalną Grupą Działania ,,Perła Jury” w partnerstwie z Centrum Rozwoju Lokalnego” w okresie od 1.09.2020r - 31.08..2022r.

Rekrutacja trwa do 31-01-2021r  Dokumenty składane muszą być w kopercie - opisanej w regulaminie

 

Projekt jest skierowany do 30 osób   z powiatu zawierciańskiego (gminy: Zawiercie, Łazy, Ogrodzieniec, Poręba, Szczekociny, Pilica) planujących rozpocząć działalność gospodarczą, należących co najmniej do jednej z następujących grup:

Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), planujące rozpocząć działalność gospodarczą:

  1. a)osoby bezrobotne, bierne zawodowo, zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

–      osoby w wieku 50 lat i więcej;

–      kobiety;

–      osoby z niepełnosprawnościami;

–      osoby długotrwale bezrobotne;

–      osoby o niskich kwalifikacjach.

  1. b)pozostałe grupy, zidentyfikowane w ramach RPO WSL 2014-2020, tj.:

–      reemigranci – do tej grupy zaliczani są również repatrianci;

–      imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia);

–      osoby ubogie pracujące;

–      osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;

–      osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (obowiązujących na dzień ogłoszenia konkursu)[1].  

 

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

Wartość projektu : 2 062 582,50 zł.

Wartość dofinansowania: 1 993 728,37 zł.

Wartość środków EFS: 1 753 195,12 zł.

Regulamin Rekrutacji

Formularz Rekrutacyjny

Karta Oceny

Ocena Doradcy

zał 4 formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych.docx

Sektory Wykluczone

POZOSTAŁE DOKUMENTY PROJEKTOWE spakowane programem RAR