Projekt ,,Aktywni i Kreatywni” jest realizowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania ,,Perła Jury” w okresie od 1.09.2019r – 30.10.2020r.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zapewnienie równych szans społeczno-zawodowych 30 osobom (18K, 12M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów wiejskich wchodzących w skład LGD ,,Perła Jury”.

Efektem projektu będzie nabycie umiejętności społecznych i zawodowych osób biorących udział w projekcie. Uczestnicy otrzymają wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, pośrednika pracy, wsparcie specjalistyczne oraz udział wezmą w szkolenie z  umiejętności społecznych.Ponadto 10 osób otrzyma bon szkoleniowy na realizację szkolenia zgodnie z posiadanymi umiejętnościami i predyspozycjami. Celem nabycia doświadczenia w pracy, dla 10 uczestników projektu zostanie zorganizowany sześciomiesięczny staż zawodowy. Założeniem projektu jest kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji i odbudowy umiejętności społecznych i zawodowych poprzez wypracowanie Programu Aktywności Lokalnej dla mieszkańców 9 gmin: Irządze, Kroczyce, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Szczekociny, Włodowice, Żarnowiec, Łazy.

W ramach projektu przewidziane są działania o charakterze społeczno-środowiskowym oraz zawodowym (staże, szkolenia, pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe).

Wartość projektu : 442 940,63 zł.

Wartość dofinansowania: 420 793,60 zł.

Wartość środków EFS: 376 499,53 zł.


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.


Dokumenty